Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste. Luotu 21.2.2019.

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Mainostoimisto X Oy, y-tunnus: 2657918-8, Asemakatu 20 A 1, 70100 KUOPIO,

Puh. 045 6020 005, mirva@mainosx.fi

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

 

Mirva Mikkilä, Asemakatu 20 A 1, 70100 KUOPIO, Puh. 045 6020 005, mirva@mainosx.fi

 

3. Rekisterin nimi

 

Mainostoimisto X Oy:n asiakasrekisteri, johon on merkitty asiakastiedot. Rekisteröinnin perusteena on yhteydenpito mainostoimistopalveluun liittyvissä asioissa.

 

4. Rekisterin tarkoitus

 

Mainostoimisto X Oy on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimia yhteystieto- ja asiakasrekisterinä.

Tietoja voidaan käyttää asiakkaan suostumuksesta mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus

kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

- Etu-ja sukunimi

- Osoitetiedot

- Y-tunnus

- Sähköpostiosoite

- Puhelinumero

Edellä luetellut tiedot tallennetaan, jos ne liittyvät asiakkuuteen.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

- Asiakkaan itsensä luovuttamat tiedot

- Asiakkaan antamat tiedot asiakaspalveluun liittyvissä tilanteissa

- Sähköpostimarkkinoinnin hallintajärjestelmä

- Evästeet tai muut vastaavat tekniikat

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan

talousalueen ulkopuolelle

 

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos käyttäjän pyytämän palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää, tai jos se on muutoin välttämätöntä henkilötietolain pykälän 23 osien 2–5 mukaan. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään EU:n tietosuojakäytäntöjen täyttämistä.

 

Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille myynti- tai markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan erikseen antamaa lupaa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös kolmansille osapuolille, kuten poliisille ja muille viranomaisille, jos asia koskee rikoksen tutkintaa.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Manuaalinen aineisto:

- manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa

tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

 

ATK:lla käsiteltävät tiedot:

- sijaitsevat internetpohjaisessa palvelussa, joka on suojattu SSL-protokollan avulla.

- käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella

käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.

 

9. Rekisteritietojen tarkastaminen

 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti tämän rekisteriselosteen kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle joko sähköpostitse tai postitse.

 

10. Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

 

Mainostoimisto X Oy:n asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi.

 

Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle joko sähköpostitse tai postitse. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys rekisterin pitäjään. Tietosuojan rekisteriselosteeseen voidaan tehdä muutoksia julkaisemalla uudet ehdot internetsivuillamme osoitteessa: www.mainostoimistox.fi. Tästä syystä suosittelemme, että tarkistat säännöllisesti nämä ehdot.

 

 

TAKAISIN ETUSIVULLE